Home » BLOG » De onzichtbare strijd

De onzichtbare strijd

Hoewel christenen (en ook veel ‘anders-gelovigen’) in het bovennatuurlijke geloven, is de kennis daarover soms zeer beperkt. Rond Kerstfeest horen we dat het de engel was die Maria bezocht en dat de engelen zongen bij de herders in het veld. En op het Paasfeest wordt verteld dat de engelen de opstanding van Jezus verkondigden aan de vrouwen bij het graf. Meestal blijft het daar dan bij en wordt de rol van engelen beperkt tot die van hemelse boodschappers die een belangrijke gebeurtenis aankondigen of zien we ze als hemelbewoners die Gods grootheid bezingen rondom Zijn troon.  

Hoewel dit zeker waar is, vindt er echter veel meer plaats ‘tussen hemel en aarde’.  Zo wordt God in de Bijbel meer dan 200 keer beschreven als de Here der Heerscharen of (in een nieuwere vertaling) de God van de hemelse legermachten. En daar waar legermachten zijn, is er ook sprake van een strijd. 

Paulus heeft het in de Efeze brief over een ‘strijd tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten’ (Efeze 6: 12).
De Bijbel noemt de duivel als een belangrijke vertegenwoordiger van dat kwaad, maar Paulus maakt hier onderscheid tussen overheden, machten en wereldbeheersers. Er is dus een bepaalde rangorde en hiërarchie, waaruit we kunnen begrijpen dat die geestelijke strijd op verschillende ‘niveaus’ plaatsvindt. De Bijbel vertelt dat de gevolgen daarvan zichtbaar zijn op aarde in een strijd tussen mensen, tussen groepen van mensen, maar ook tussen volken en landen.

De duivel doet zijn naam eer aan. Zijn naam is vertaald uit het Griekse ‘Diabolos’, dat letterlijk ‘door-elkaar-gooier’ betekent. Hij is een meester in het verwarren van zaken en het verdraaien van feiten. 

Hij is de aanstichter van spraakverwarringen en ‘fake-news’ waaruit ruzies, discussies en zelfs oorlogen zijn ontstaan. De ‘geestelijke machten van het kwaad’ maken daar dankbaar gebruik van en de resultaten zien we maar al te vaak in de wereld om ons heen. Zolang we geen rekening houden met die strijd in de hemelse gewesten, lopen we het risico dat we alleen maar oog hebben voor ‘aardse oplossingen’. Een hemelse strijd vraagt echter om een geestelijke reactie.

Het zijn namelijk Gods engelenlegers die strijd voeren tegen deze duistere machten. Wat we te weinig beseffen is dat we als gelovigen daarin een belangrijke rol hebben. In diezelfde Efeze brief (maar ook in andere Bijbelgedeeltes) worden we aangemoedigd om te volharden in gebed en voorbede. Ons gebed levert als het ware ‘munitie’ waardoor engelenlegers worden versterkt. In het boek Daniel (10: 12-13) is te lezen hoe het gebed en het vasten van Daniel ertoe leidde dat er een doorbraak kwam in de hemelse strijd. In Openbaring 5: 9 ziet Johannes hoe de ‘gebeden van de heiligen’ ervoor zorgen dat Gods plannen bewerkstelligd kunnen worden. 

In de tijd dat Elisa profeet was, trok Syrië met een groot leger op tegen Israël. De knecht van Elisa raakte in paniek en riep uit: ‘Wat moeten we doen?’ Elisa zei: ‘Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: Heere open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En God zorgde ervoor dat de knecht zag wat er in de geestelijke wereld plaatsvond: ‘En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa’ (2 Koningen 6: 15-17). 

Hoe belangrijk is het dat we als gelovigen oog krijgen voor de hemelse realiteit! Laten we bidden tot de God van de hemelse legermachten, want Zijn engelen staan klaar voor de strijd. De oorlog in Israël vraagt ons gebed. De oorlog in Oekraïne vraagt ons gebed. De polarisatie en het toenemende antisemitisme in de samenleving vraagt onze voorbede.

‘Heer open toch onze ogen, zodat we zien!’

0 reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *