Home » BLOG » De eeuwige strijd rond Israël

De eeuwige strijd rond Israël

Met de oorlog die sinds 7 oktober in Israël is uitgebroken wordt weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de strijd die al jarenlang wordt gevoerd met het Joodse volk. Misschien kunnen we beter spreken van een eeuwenlange strijd, want het werkelijke tijdsbestek waarin het conflict gaande is dateert al van ver voor het ontstaan van de staat Israël in 1948.

In de Bijbel lezen we dat sinds God Zich een volk toe-eigende (Deut. 32: 9), er altijd een strijd rondom dat volk is geweest. Het volk Israël dat ooit uit Abraham, Izak en Jakob is voortgekomen kende oorlogen met Amalek (Ex. 17), Midjan (Richt. 6) en de Filistijnen (Richt. 13) en werd overheerst door o.a. Egypte, Babel en het Romeinse Rijk. Diverse keren werden in de geschiedenis pogingen gedaan om het Joodse volk uit te roeien. Denk daarbij aan het plan van Haman dat in het boek Esther wordt beschreven of, meer recent, de Holocaust die in WOII plaatsvond.

Ten diepste gaat de strijd om het volk Israël ook niet om een oorlog over een politieke of
geografische kwestie. Waar het werkelijk om gaat is een strijd tussen Licht en duisternis, wat Paulus noemt ‘de strijd die plaatsvindt in de hemelse gewesten, tegen overheden, machten,
wereldbeheersers van de duisternis’ (Ef. 6: 12). Er gebeurt meer tussen hemel en aarde dan we kunnen waarnemen en het effect van die hemelse strijd wordt op aarde zichtbaar in oorlogen tussen volkeren en landen.

Toen de Joodse ziener Daniël tijdens de regering van Koning Kores een visioen kreeg over de
toekomst van zijn volk werd die openbaring drie weken lang tegengehouden. De oorzaak van die blokkade lag bij een duistere macht die in Daniel 10 ‘de vorst van Perzië’ werd genoemd. Het was uiteindelijk door het aanhoudend bidden en vasten van Daniël, dat er een doorbraak werd bewerkstelligd en dat de engel Michaël te hulp kwam om het visioen vrij te zetten (Daniel 10: 13 vv).

De tegenstanders die zich nu manifesteren in terroristische bewegingen als Hamas en Hezbollah zijn slechts marionetten die gedirigeerd worden vanuit Iran, het voormalige Perzië. Iran heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het niet alleen uit is op vernietiging van de staat Israël, maar dat het hen vooral gaat om het elimineren van het Joodse volk. Uiteindelijk is het opnieuw ‘de vorst van Perzië’, die zich hier manifesteert … en hij opereert niet alleen. Hij heeft handlangers in vele gedaanten die zich roeren op verschillende manieren. Ze roepen hun leuzen in demonstraties, ze hitsen mensen tegen elkaar op met leugens die als waarheden worden verkondigd. Ze zorgen voor tweedracht, haat en hopeloosheid. En zo wordt de strijd in de hemelse gewesten niet alleen zichtbaar in Gaza of de Westbank, maar ook in straten en op pleinen van de steden in de rest van de wereld.

Het is God Die Zijn volk omringt en Zijn oogappel beschermt zoals een arend boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken (Deut. 32: 11). Dit conflict zal ooit zijn einde vinden, als de Vredevorst Zich zal openbaren, maar tot die tijd zoekt God mensen die de werkelijke hemelse strijd willen strijden. Waar zijn de mensen die in de bres willen staan omwille van dit volk, omwille van Gods plan, omwille van de vrede voor Jeruzalem, omwille van de vrede in de wereld? Waar zijn de Daniëls van deze tijd…?

– Cees Klepper

1 reactie

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *